ABOUT

 
      Detectteam เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนข่าวมุ่งนำเสนอข่าวสารโดยจัดเป็นธีม (theme) ในแต่ละเดือนเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้ ใช้ช่องทางนำเสนอที่หลากหลายตอบรับกับเทคโนโลยีสื่อที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเด็นข่าวต่าง ๆ จะถูกนำเสนอในลักษณะสารคดีข่าวเป็นหลัก โดยมีทั้งรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร ฯลฯ เพื่อรองรับผู้รับสารที่มีการเปิดรับสื่อแตกต่างกันออกไป